Privacybeleid [Ont]Regelmonitor

Wij kunnen uw vragen niet beantwoorden zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website is voor ons van belang. In dit privacybeleid lichten we toe hoe we hiermee omgaan.

Inleiding

De [Ont]Regelmonitor (verder te noemen ORM) is een initiatief van VvAA. VvAA is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. VvAA behandelt én beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met de privacy officer van VvAA via privacy@vvaa.nl.

Doelbinding

ORM gebruikt uw naam, uw e-mailadres en het door u opgegeven beroep uitsluitend om u te registreren om de door u online gestelde vragen inhoudelijk te kunnen (laten) beantwoorden.

U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens aan VvAA met dit doel doorgeven.

Retentie

Tenzij ORM verplicht is om op grond van wet- of regelgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart ORM uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt.

Ook verwijderen wij uw persoonsgegevens als u ORM te kennen geeft dat uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd. De verwijdering van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van uw kennisgeving.

Privacyrechten

De bezoekers van onze website hebben de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  1. Recht van inzage
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht om gegevens te laten verwijderen
  4. Recht van bezwaar
  5. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
  6. Recht op overdraagbaarheid ofwel dataportabiliteit

Als u gebruikt wilt maken van een van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, of u heeft een klacht over de wijze waarop ORM met uw privacy omgaat, neemt u dan contact op met de privacy officer van VvAA via privacy@vvaa.nl.

Wij geven u hieronder een korte toelichting op de aard en omvang van uw privacyrechten.

ad 1. Recht van inzage
U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door ORM worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

ad 2. Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

ad 3. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en ORM geen andere rechtsgrond (meer) heeft.

ad 4. Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ORM als uw persoonsgegevens naar uw oordeel kennelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u is afgesproken.

ad 5. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking
U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen.

N.B. ORM vermeldt volledigheidshalve dit recht, maar maakt hoe dan ook geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Elke ontvangen vraag wordt door ORM beoordeeld en beantwoord.

ad 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens of dataportabiliteit
U hebt het recht de door u aan ORM verstrekte persoonsgegevens in ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm’ aan een andere zogeheten verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

N.B. Voordat u zich op dit recht beroept, verdient het aanbeveling om bij de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt (laten) overdragen, eerst te informeren of zij hieraan wil meewerken.

Omgevingen en social media buiten ORM

Ontregelmonitor.nl kan links bevatten naar omgevingen van derden, waaronder sociale media-aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u onze beveiligde website. Dit ORM privacybeleid is niet van toepassing op websites, apps of sociale media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en sociale media zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan, raden we u aan om de privacystatements van deze derden te raadplegen (indien aanwezig).

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde persoonsgegevens met ORM worden gedeeld als u gebruik maakt van sociale media. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en gegevens over uw interesses. Voor meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en het aanpassen van de door u ingestelde voorkeuren, raden we u aan om de website en het privacybeleid van de betreffende sociale media-aanbieder te raadplegen.

Veel sociale media-aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd of slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Dit beleid kan worden gewijzigd. De actuele versie staat online op onze site. Dit document is op 27 november 2018 vastgesteld door ORM.